บริษัท ทิมพาโน อิเลคทริคอล จำกัด

เป็นธุรกิจภาคเอกชน ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตตู้ Control and ProtectionSwitchboard และระบบควบคุมทางไกล Computerize Control System (CCS), Computerize Substation Control System (CSCS), Substation Remote Terminal Unit (SRTU), Feeder Remote Terminal Unit (FRTU) ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการขยายตัวของตลาดในประเทศและต่างประเทศที่มีความประสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ และระบบต่างๆที่มีคุณภาพดีและราคาที่สามารถแข่งขันทางการตลาดในภูมิภาคต่างๆ  ได้ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัทฯ ในการตอบสนองต่อความต้องการนั้น

สำหรับผลิตภัณฑ์และระบบของทางบริษัทฯ นั้นสามารถรองรับในความต้องการใช้งานของลูกค้าในภาคส่วนต่างๆ เช่น

 

 ส่วนภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ >> ระบบสถานีไฟฟ้าแรงดันขนาดกลาง แรงดันสูง แรงดันสูงมาก ทั้งระบบผลิต ระบบส่งและระบบจำหน่าย 
 ส่วนภาคอุตสาหกรรม
 ส่วนภาคเอกชนต่างๆ เช่น สำนักงาน อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าส่ง และร้านสะดวกซื้อ ต่างๆ
 ส่วนขนส่งมวลชนแบบราง
 อื่นๆตามต้องการ


           ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน ISO 9001:2552 รวมทั้งได้รับรองการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) ด้วย นอกจากนี้แล้วเรายังรับการผลิตในส่วนผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ ตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้าเช่นกัน

Our Company

We, Timpano Electrical Company Limited is the privacy own company , having the business to manufacture the products and systems to response the market requirement to response the market expansion in Thailand and oversea requirement the quality of the product and system with competitive pricing that we can offer to meet the customers requirement as our guidance basis. 

Our products and systems can serve the market segmentation for example


• Utilities segmentation
• Electrical Substation from Medium, High and Extra High Voltage from Generating, Transmission and distribution system
• Industry segmentation 
• Commercial Segmentation (Office, High Rise Building, Department Store, Super Store, Convenient Store,)
• Railway or Mass Transportation Segmentation : etc. (upon request) 
           

We have been accredited for manufacturing as  ISO 9001 version 2008  and our products and system have also been registrated as local manufacturer in Thailand from Thai Industrial Standard Institute (TISI). We also manufacture the any kind of tailore made for the specific product or system up to your requirement.

ข่าวสารอัพเดทLatest News / Event
Products and ServicesProducts and Services

Product Our Certificate
Control System
SCADA/ EMS/DMS
MV Equipment
LV Equipment
Solution / turn key

   
   


Product Our Certificate
Control System
SCADA/ EMS/DMS
MV Equipment
LV Equipment
Solution / turn key